Psykolog
 Bergquist
                AB
 

Arbetsrehabilitering

 

Psykolog Bergquist AB har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsrehabilitering utifrån KBT. Senast har Gregor Bergquist arbetat med arbetrehabilitering inom ramen för Stockholms läns landstings projekt andra linjens rehabilitering. Andra uppdragsgivare har varit kommuner och privata företag.

 

De problem som lett till sjukskrivning och vidmakthåller sjukskrivning är ofta olika från fall till fall. Upplägget för arbetsrehabilitering utformas därför individuellt efter en noggrann bedömning. Bedömningen utreder arbetshistorik, psykologiska faktorer (differential diagnostik), neurologiska faktorer, somatiska faktorer och organisatoriska faktorer. En bedömning tar ofta 3 sessioner och följs vid behov upp av neuropsykologisk utredning eller somatiska utredningar.

 

Arbetsrehabiliteringen som följer bedömingen innehåller ofta två parallella spår. Ett spår fokuserar på återgång i arbete där klienten coachas i återgångsfaserna. Denna coachningen handlar om hur klienten ska hantera problem direkt relaterade till arbetsplatsen, t ex stresshantering, konflikthantering, och specifik användning av de färdigheter som klienten parallellt lärt sig i den mer behandlingsinriktade spåret. Behandlingspåret handlar ofta om allt från personliga svårigheter som relationssvårigheter, kriser, hantering av personlig sjukdom, till behandling av psykologiska sjukdomar (ofta ångest sjukdomar eller depression). Stresshantering är den enskilt vanligaste insatsen. Listan kan göras lång. En arbetsrehabilitering omfattar oftast 10 till 20 sessioner.

 

Utöver detta hålls regelbundna rehabmöten med arbetsgivaren och andra aktörer som eventuellt deltar i processen (t ex läkare, försäkringskassan, arbetsförmedling). Rehabplan görs i enlighet med den rehabkedja som försäkringskassan fastställt när detta är aktuellt. Vi lägger stor vikt vid att integrera och få arbetsgivaren att aktivt bli delaktig i arbetsrehabiliteringen. I rehabilitering har vi oftast en eller två separata möten med arbetsgivaren för att få deras perspektiv på problematiken och ge handfasta råd hur de på bästa sätt kan stötta arbetstagaren i sitt arbete att komma tillbaka till arbetet.